Kommunikasjon om kunnskap for Enova

Bakgrunn og formål

Enova jobber for at flere norske bedrifter skal innføre gode systemer for energiledelse. Det vil si overvåkning, tiltak og kontinuerlig forbedringsarbeid for mer effektiv energibruk. Det gir økonomisk gevinst og er bra for miljøet.

Oppgaven

Enova ønsket å utvikle en omfattende kunnskapsportal for å nå ut til små og mellomstore virksomheter i alle relevante bransjer. Enova Kunnskap skulle bli en portal som samlet regelverk, verktøy, tips, statistikk og ulike kurs for å sette bedriftene i stand til å gjennomføre et godt arbeid med energiledelse. For å motivere og engasjere til endring, har vi utviklet bransjespesifikke forbildehistorier, der bedrifter i de ulike bransjene forteller om sitt arbeid og gevinstene det har gitt.

Vårt oppdrag var navneutvikling, kreativt konsept, design, innholdsproduksjon (tekst, foto, film, grafikk, statistikk), frontend-utvikling og prosjektledelse. I deler av prosessen jobbet vi tett sammen med fagekspertene hos Enova, og underveis i utviklingen var det flere workshops hvor både Enova og Dinamo deltok.

Enova Kunnskap ble lansert i 2020, men er fremdeles under utvikling/videreutvikling. Målet er å holde portalen vedlike med oppdatert kunnskap som på sikt vil gi en bærekraftig og varig effekt.

I forlengelsen av det innledende arbeidet med portalen har Dinamo også utviklet en digital markedskampanje for å rekruttere brukere til Enova Kunnskap.

Kommunikasjonskonsept

Mange tenker at energiledelse er omfattende og komplisert, men det er mulig å oppnå gode resultater med enkle grep og målrettet innsats.

Vi identifiserte raskt tre hovedpunkter som var relevante for bedriftene og som hadde en positiv effekt:

Reduserte kostnader – Bedre miljøprofil – Styrket konkurranseevne

Ikke overraskende er den primære driveren for små og mellomstore bedrifter knyttet til økonomi, og selv om viljen og ønsket om å ta hensyn til miljø og klima er til stede, vil alle tiltak og prosesser som iverksettes måles opp mot kostnader og gevinst. Enova Kunnskap skal bidra til økt energikompetanse i virksomheter som vanligvis ikke har energi på agendaen. Enova Kunnskap er et beskrivende navn, men det er også generisk. Konseptet vi landet på fokuserer derfor direkte på kjernen av det vi mener er viktig å formidle:

«God energiledelse lønner seg»

Portalens funksjonalitet er viktig, og skal bygge opp under det Enova lover. Det må være intuitiv struktur og enkelt å navigere seg fram til det som skal oppleves som klargjørende og nyttig informasjon. Det skal være kortest mulig vei til innhold som oppleves relevant for brukeren (1 klikk). Brukerne skal oppleve at innholdet er tilpasset sin bransje, og at det raskt kan avdekke behovet og mulighetene til hver enkelt bedrift. Det er mange gode grunner for bedrifter til å jobbe med energiledelse, og utover at nytteverdien av dette arbeidet ønsket vi at portalen konseptuelt skulle svare tydelig på tre avgjørende faktorer:

Inspirasjon

  • Forbildehistorier hvor bedrifter formidlet sine suksesshistorier og inspirerte brukerne til å sette i gang prosesser i sin egen hverdag. Mange av tiltakene som ble løftet fram skulle ha en lav terskel og være overraskende enkle å gjennomføre, men likevel gi gode resultater.

Motivasjon

  • Statistikk, informasjon om bransjer og virksomheter skal motivere brukerne til å vurdere sin egen bedrift opp mot andre bedrifter det er relevant å sammenligne seg med.

Hjelp

  • Enkle og intuitive verktøy (som digitale kurs, veiledninger, steg for steg og kalkulatorer) skal gjøre positive konsekvenser av mulige tiltak tydelige og overbevise brukerne om at grepene de gjør kommer til å virke positivt.

Enova Kunnskap kan sammenlignes med en rådgiver som hjelper bedriftene inn i en grønnere framtid. Det er mange årsaker, utover en moralsk plikt, som handler om mer bærekraftige bedrifter, produkter og tjenester. Klima og miljø vil i stadig større grad bli en hygienefaktor, men aldri uten at de økonomiske investeringene regnes opp mot en nytteverdi. Kravene fra samfunnet og offentligheten vil endres og det som vi har muligheten til å gjøre frivillig i dag vil vi sannsynligvis i en nær framtid bli pålagt. For bedriftene handler det om å tilpasse seg samfunnet og kravene til neste generasjons forbrukere og arbeidstakere.

Kommunikasjonskampanje

Det strategiske arbeidet dannet grunnlaget for en digital kampanje som skulle gjøre bedriftene oppmerksomme og interesserte i Enova Kunnskap. Vi tok utgangspunkt i forbildehistoriene som allerede var utviklet og lå tilgjengelig i portalen, men spisset innholdet ytterligere slik at vi traff mest mulig direkte mot de enkelte bransjene. Kampanjen bestod i hovedsak av native annonsering, bannere og tradisjonelle annonser i utvalgte bransjemedier (TU, DN og E24) og SoMe (Facebook, LinkedIn og Twitter).

Resultater

Enova Kunnskap er en portal som fortsatt er under utvikling og utvidelse, og målet er at det skal være en levende og aktuell plattform. Derfor utvikles det fortløpende innhold som er relevant for stadig flere bransjer. Prosessen med utvikling av portalen og innholdsproduksjon før lansering tok ca. 4 måneder.Kampanjen som skulle gjøre portalen kjent og tiltrekke seg brukere strakk seg fra 20. oktober 2020 til 21. februar 2021. Kommunikasjonen hadde to formål: vi skulle bygge kjennskap og skape interesse for innholdet som er tilgjengelig i portalen.

Vi nådde målsettingen om å drive 10 000 unike brukere inn til portalen i 5 uke av kampanjen, og det endelige resultatet i kampanjeperioden var 38 289 unike brukere.

Vi har overgått målsettingen med 283%.

Kampanjen fokuserte på tre forskjellige næringer: transport, næringsbygg og industri. Vi ser at interessen har vært klart størst for transport og næringsbygg. Det kan ha en sammenheng med at tiltakene er enklere og har en lavere terskel.

For transport og næringsbygg har vi levert hhv 284% og 175% over målsettingen totalt i kampanjeperioden.

Facebook og native har vært de største driverne av trafikk, med hhv 43% og 36%.

LinkedIn leverer best på lesetid. Det er en dyrere kanal enn Facebook som leverer nest best på lesetid, men kvaliteten på trafikken har vært bedre. Annonseringen på Facebook har vært den mest kostnadseffektive driveren av trafikk, og har i snitt kostet 9 kroner CTC inkludert mva for hver enkelt unike bruker. SEM har vært den 3 mest kostnadseffektive kanalen, og har samtidig levert engasjerte brukere.

www.enova.no/kunnskap