Evaluering av kommunikasjonsstrategien til Klimaetaten i Oslo kommune

foto: Eirik Skårstein

Oslo kommune har noen av verdens mest ambisiøse klimamål. Klimatiltakene bidrar til utslippskutt og gjør Oslo til en enda bedre by å bo i. Klimaetaten er en faglig ressurs og pådriver for å nå kommunens klimamål, og deres kommunikasjon er en helt sentral del av dette arbeidet.

Dinamo fikk i oppdrag å evaluere Klimaetatens kommunikasjonsstrategi for perioden 2017–2020. Vi ønsket å bidra til oppdatert innsikt og lærdommer fra de siste årenes kommunikasjonsaktiviteter, slik at en ny strategi i enda høyere grad bidrar til at Oslo kommune når sine klimamål.


Dette gjorde vi i evalueringen

  • Intervju med de ansatte i kommunikasjonsavdelingen og direktøren i Klimaetaten
  • Medieanalyse av Klimaetaten
  • Gjennomgang av Klimaetatens egne kanaler, blant annet nettsted og sosiale medier
  • Gjennomgang av Klimaetatens innbyggerundersøkelser
  • Brukte Dinamos befolkningsundersøkelse om korona og klima (2020) i analysearbeidet
  • Vurderte strategien opp mot ny kunnskap om klimakommunikasjon hvor atferdsendring er målet
  • Gjennomgang Oslo kommunes nye klimastrategi fram mot 2030, hvor vi så etter nye mål og tiltak som krever kommunikasjonsinnsats

Resultat

Vårt hovedinntrykk var at Klimaetatens kommunikasjonsarbeid er godt og kompetent. Vi mener at valgene som ble tatt i kommunikasjonsstrategien 2017-2020 var kloke, og at de i hovedsak har blitt godt fulgt opp i det operative arbeidet.

Vår analyse resulterte i en rapport med sju anbefalinger til Klimaetatens nye kommunikasjonsstrategi. Disse ble gjort på bakgrunn av innsikten vi fikk gjennom evalueringen, men også ny forskning på klimakommunikasjon, Oslo kommunes nye klimastrategi og Dinamos egne erfaringer fra bærekraftskommunikasjon.

Kontaktpersoner