Merkestrategi og ny visuell identitet for Akershusmuseene.

Akershusmuseet er et konsolidert museum som består av en samling av 19 museer, 34 besøkssteder og to kompetansesentre fordelt i Follo, Romerike og Asker og Bærum. Det er svært mange små enheter med ulik faglig profil, stor bredde og variert program.

Kontaktpersoner

Vi fikk i oppgave å utvikle og forankre ny visuell identitet og nytt navn for museet og dets avdelinger. Mål for ny identitet er å tydeliggjøre museets nye visjon og verdier samt gi et klart signal om at man nå er et nytt museum med blikket rettet fremover.

Vel så viktig som designoppgaven var det å knytte de 19 ulike avdelingene sammen. For å løse denne oppgaven innså vi at involvering, intern forankring og eierskap til prosess var kritisk for resultat og suksess. 80% av jobben ligger i innsikt og strategifase. Resten er stødig og godt håndverk.

For å skape et effektivt og relevant styringssystem for merkevareutviklingen lanserte vi konseptet «Connecting the dots». Konseptet utfordrer organisasjonens samhandlingsstruktur og kommunikasjonslinjer. Konseptuelt og visuelt jobber vi etter prinsippet for atomer og molekyler hvor dots (atomet) – med referanse til museenes unike adresser og faglige innhold – binder seg sammen og danner Akershusmuseet (molekylet).

Et nytt, vitalt, tilpasningsdyktig og effektivt museum.

Løsninger

Merkehierarkiet er en monolittisk støttet modell med tydelig sub-brands som leverer på eget innhold, mot spissede målgrupper.

I den visuelle profilen har vi tatt utgangspunkt i de ulike avdelingenes unike historier opp mot målgruppens behov. Gjennom et sterkt typografisk logosymbol har mormerket ha en klar og tydelig rolle som støtter avdelingenes navn. Et fast gridsystem ligger til grunn for å kunne skape gjenkjennelse på tvers av ulike uttrykk og kommunikasjonsbehov.

Fargepaletten 

Fargepaletten er basert på de historiske referansene opp mot fremtidens tematikk. Fargene skal være profilbærende i sine kombinasjoner, vekke oppmerksomhet og engasjere målgruppen. De skal også reflektere museets historiske profil sammen med en fremoverlent holdning når utstillinger og arrangement skal kommuniseres.

3D-scanning

Gjennom 3D-scanning skal de ulike museenes unike gjenstander bevares og formidles gjennom det digitale. Det er utviklet en særegen billedstil som både sier noe om tematikk, så vel som et utrykk på det museene har til felles; å oppleve historien gjennom fysiske objekter. De 3D-scannede objektene vil være profilbærende uavhengig tidsepoke og tema. Utarbeidelse av nettsider er i prosess og ferdigstilles høst 2016, men mye kan allerede sees på mia.no

Andre gode resultater

Se flere Arbeider