ØKT og TID, design av trafikksystem

Tjenester

Gjør det enkelt og effektivt

Østfold kollektivtrafikk (ØKT) hadde som mål om å gjøre det enklere, mer effektivt, intuitivt og kundetilpasset å bruke kollektivtilbudet i Østfold. Det viktigste tiltaket for å nå en slik målsetting var naturligvis å forenkle og forbedre bruken av selve tilbudet.

Kontaktpersoner

Fylkestinget i Østfold vedtok i 2015 en økt satsing på kollektivtrafikk, og et element i dette prosjektet var å gjennomgå hele kollektivtilbudet i Østfold.

Egen identitet ble utviklet

Det ble utarbeidet forslag til et nytt kollektivtilbud som tok utgangspunkt i kundenes reisebehov slik de var i 2016, og slik reisebehovene forventes å være i et lengre perspektiv. Disse nye tilbudene har en forventet oppstart sommeren 2018. Når nye tilbud skulle settes i drift, skulle også ny trafikantinformasjon og nytt design (TID) være på plass. Det er Bypakke Nedre Glomma som finansierte TID-prosjektet, mens ØKT sammen med Dinamo og Norse har stått for utformingen.

Profil implementert i ulike formater.

Østfold Kollektivtrafikk har ikke tidligere hatt en designmanual med felles retningslinjer for utforming av holdeplasser, ruteinformasjon og annen kommunikasjon rettet mot sine kunder. Ansvaret for holdeplassene ligger hos de som eier veiene, som kan være enten kommunen (Kv), fylkeskommunen (Fv) eller staten (Rv eller Ev). På dagens holdeplasser, knutepunkter og terminaler var det derfor svært varierende hva slags informasjon som ble tilbudt kundene og hvordan denne informasjonen var utformet.

Holdeplasselementer som viser vei. ØKT ønsket med denne designmanualen å legge til rette for at alle involverte parter i fellesskap kunne bidra til at kollektivtrafikken fremstod ensartet og helhetlig, slik at flere fikk en positiv opplevelse av tilbudet.

Relaterte arbeider

Se flere Arbeider