Løvetannmodellen for bedre læringsutbytte

Tjenester

Digital opplæringsstrategi for Bufetat

For å spare penger og tid for deltakerne, samt av smittehensyn, var Bufetat tvunget til å digitalisere sin foreldreveilederopplæring for barnevernsansatte og ansatte ved familievernkontorene.

Kontaktpersoner

I moderne ledelse og organisasjonsstyring har «digitalisering» blitt et begrep med nærmest magisk innhold. Digitalisering skal forenkle, spare, forbedre, demokratisere nær sagt alle prosesser og medier. Ved å gå inn for stadig mer digitalisering fremstår man som foroverlent, dynamisk og fremtidsrettet, særlig i en tid da en pandemi nødvendiggjør stadig større grad av desentralisering og hjemmekontor.

Oppdraget

Kunnskapen hos beslutningstakerne er ofte begrenset og man kan kjenne seg usikker på hvilke løsninger man ønsker. Derfor blir mange digitaliseringsprosesser satt ut til rene IT-bedrifter med liten eller ingen kjennskap til de prosessene de skal digitalisere. 

Bufetat valgte Dinamo til å forbedre sitt opplæringsprogram for foreldreveiledere ved barnevernet og familievernkontorene.

«Hvordan kan vi ta i bruk digitale løsninger på en best mulig måte for å spre kunnskap og sikre kvalitet hos de som jobber med foreldreveiledningsprogrammet?»

Bufetat

Pedagogisk tilnærming

Vi valgte en pedagogisk tilnærming til oppdraget hvor vi først så på hvilke premisser som bør ligge til grunn for god læring og hvilke didaktiske modeller som var hensiktsmessige for deretter å knytte dem opp mot spesifikke digitale løsninger. Når man velger et verktøy impliserer dette ofte store endringer i kommunikasjonen. Disse endringene er ikke alltid til det beste.

«Hvis ditt eneste verktøy er en hammer vil alle problemer se ut som en spiker.»

Ukjent opphav

Verktøyene vi velger påvirker ikke bare hvordan vi jobber, men også hvordan vi tenker. Dette er en problemstilling som ofte blir oversett i effektiviserings- og digitaliseringsprosesser.

Løvetannmodellen

En analyse av Bufetats opplæringsprogrammer avdekket at to viktige aspekter. Det første var at kollegasamtaler og det å være del av et faglig fellesskap var viktig for læringen. Mye uformell kunnskapsoverføring og faglig korrigering foregår på denne måten. Det andre var at mye av kunnskapen er taus, såkalt tacit knowledge. Dette er kunnskap som ikke kan formidles verdbalt, men ofte overføres i samhandling. Et eksempel på dette er i lærling/mester-forholdet.

Løvetannmodellen
Løvetannmodellen består av desentraliserte gruppestudier med periodisk kontakt og faglig forankring til Bufetat sentralt. Gruppene kan gjerne være tverrfaglige og interkommunale for erfaringsgrunnlag og kollegial kunnskapsoverføring.

Desentraliserte gruppestudier med sentral, digital støtte

På bakgrunn av dette utviklet Dinamo en modell vi har kalt løvetannmodellen. Denne modellen skal ivareta de beste sidene ved fysiske opplæringsmøter og digital desentralisering. Modellen viser hvordan interkommunale, tverrfaglige studiegrupper med sentral faglig forankring og oppfølging kan være et fullgodt alternativ til sentraliserte seminarer. Mye tyder på at denne modellen kan gi bedre kunnskapsoverføring.

Kontakten gruppedeltakerne i mellom foregår fysisk og på e-post/telefon. Kontakten med Bufetat sentralt foregår digitalt, gjerne mens gruppen er fysisk sammen. I denne settingen kan faglig divergering og innarbeidede uvaner korrigeres og gruppeoppgaver evalueres.

Løvetannmodellen
Løvetannmodellen er basert på læringsprinsippene i hermeneutikken og henter inspirasjon fra den hermeneutiske sirkel.

Praktisk implementering og konsekvenser

I praksis vil et læringsprogram starte med en samling. Dette kan være et digitalt fellesseminar for alle gruppene som gruppene følger sammen. Gruppedeltakerne får deretter egenoppgaver som løses personlig. Gruppen samles deretter til en felles samtale og evaluering av oppgavene. Gruppen samtaler deretter med en sentral veileder hos Bufetat som gir en videre evaluering og nye oppgaver. Deretter blir et nytt tema presentert og nye oppgaver utdelt – gjerne i et nytt digitalt seminar.

Relaterte arbeider

Se flere Arbeider
smiley

Takk for at du meldte deg på Dinamonday. Faglig hilsen fra oss i Dinamo!